СКЕНАР терапията намира приложение в офтамологията

Ежедневно по-голяма част от офтамолозите /очни лекари/ се сблъскват с трудни клинични ситуации, в които ефективността на традиционните медикаменти или хирургическата намеса са недостатъчни. Възниква необходимостта от внедряване в лечението на очната патология на нови технологии-такава каквато е и СКЕНАР-ТЕРАПИЯТА.

Наблюдавана е група от болни-32 пациента, от тях 17 мъже и 15 жени с различни очни заболявания. Разпределят се следните видове;

1. Аномалии на рефракцията – 6 човека

2. Късогледство – 4 човека

З. Глаукома-8 човека

4. Диабетна ретинопатия/ с и без отлепване на ретината/ – 7 човека

5. Атрофия и субатрофия на зрителния нерв – 7 човека.

Всички болни в динамиката лечението със СКЕНАР и след него са подложени на клинично изследване – определяне на остротата на зрението с корекция, офталмоскопия, биомикроскопия, тонометрия, УЗИ на очите и т.н.от лекар-офталмолог.

Курсът със СКЕНАР-терапия е от 15 процедури.

Получени са следните резултати

1. Повишаване остротата на зрението – при 80% от пациентите.

2. В групата на болните с късогледство 3 от 4-ма намаляват ъгъла на късогледството, а при един от тях има успех от 100%.

З. При болни от глаукома – понижаване на вътреочното налягане, увеличение на полезрението – на петима от тях, а при шестима от общо 8 – се повишава остротата на зрението.

4. При пациентите с диабетна ангиоретинопатия – практически напълно липсват кръвоизливи в ретината, повишава се остротата на зрението и неговото полезрение.

5. При болните с атрофии и субатрофии на зрителния нерв се наблюдава повишаване остротата на зрението с 5-10%.

Опита показва, че използването на апарата СКЕНАР е най-ефективно в лечението на очната патология.

Апарата СКЕНАР намалява спазъма на акомодапия, способсва за бързо разнасяне /резорбция/ на кръвоизливите и подобряване кръвообращението на очната ябълка.

Апаратното лечение се явява необходим елемент от лечението на очните болести.